Historia Oddziału

Dane ogólne

Okres do 1945 roku

Początki życia stowarzyszeniowego mierniczych na obszarach objętych działaniem dzisiejszego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy były z kilku powodów skomplikowane. Na czoło wybijała się kwestia powrotu w granice odrodzonej Rzeczpospolitej. Tereny byłego zaboru pruskiego położone na południowy-zachód od Bydgoszczy znalazły się w obrębie państwa polskiego na skutek udanego Powstania Wielkopolskiego, natomiast sama Bydgoszcz i tereny położone na północ od miasta – stosownie do postanowień Traktatu Wersalskiego – stały się polskie dopiero z początkiem 1920 roku. Poza tym, w okresie międzywojennym do 1938 roku Bydgoszcz była położona w województwie poznańskim, podczas gdy np. powiaty świecki i tucholski w województwie pomorskim.

Od początku odrodzonej państwowości polskiej, na terenach byłego zaboru pruskiego centralnym ośrodkiem życia społecznego mierniczych był Poznań. Już w 1918 roku przy działającym tam Stowarzyszeniu Techników założono Wydział Mierniczy, wkrótce powstało Koło Geometrów i Towarzystwo Techników Miernictwa, a w 1925 roku Związek Mierniczych Przysięgłych Ziem Zachodnich. Aktywny udział w pracach tej ostatniej organizacji mieli tacy mierniczowie pomorscy, jak Stanisław Buryan, Józef Widy, Karol Schönhofer czy Ludwik Woliński. W 1935 roku organizacja uległa rozwiązaniu z powodu przystąpienia do nowo utworzonego Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej z oddziałami w Poznaniu i Toruniu. Pomorze objęte było oddziałem toruńskim, któremu przewodniczył inż. Józef Plenkiewicz. Od 1937 roku w jego władzach zasiadali, jako członkowie zarządu: inż. Karol Schönhofer, Mieczysław Szymkowiak, Józef Łazarz i Piotr Dębiński, jako członkowie komisji rewizyjnej: Czesław Ellmann, Konrad Mielcarek, Florian Karasiewicz i Kazimierz Dereń, natomiast sąd koleżeński tworzyli inż. Władysław Kłodnicki, inż. Artur Bromowicz i Mieczysław Szymkowiak.

W Poznaniu i Toruniu w 1939 roku powstały oddziały Związku Inżynierów Miernictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ale z powodu wybuchu wojny nie rozwinęły szerszej działalności.

W latach okupacji niemieckiej polski geodezyjny ruch stowarzyszeniowy całkowicie zamarł. Kujawsko-pomorskie środowisko mierniczych przysięgłych uległo rozproszeniu, część z nich została zamordowana przez Niemców, jak np. inż. Józef Plenkiewicz, inż. Artur Bromowicz, Kazimierz Jarzembowski, Władysław Szneigert, czy Piotr Dębiński.

 

Czas po roku 1945

Działalność stowarzyszeniową bydgoscy geodeci podjęli w 1945 roku, zaraz po zakończeniu działań wojennych. Początkowo w związku Mierniczych Przysięgłych Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1952 roku w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Wiele miejsca i uwagi przywiązuje Stowarzyszenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, ale także geodetów niezrzeszonych. Podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu wiedzy zawodowej służą kursy specjalistyczne, seminaria, konferencje naukowo-techniczne, pokazy sprzętu. Stowarzyszenie tworzy warunki do wypoczynku i integracji geodetów, poprzez organizowanie spotkań, zjazdów o zasięgu regionalnym, uroczystych spotkań grudniowych, balów oraz imprez sportowych.

Wykonywanie prac poza stałym miejscem zamieszkania i rozproszenie zespołów pomiarowych utrudnia, a po przemianach ustrojowych lat 1989-1992 podejmowanie działalności na własny rachunek przez geodetów uprawnionych utrudnia prowadzenie zespołowej działalności społeczno-zawodowej. Mimo tych niesprzyjających okoliczności Stowarzyszenie szukało skutecznych form działania, pozwalających na szeroki w nich udział wielu członków i osób niezrzeszonych. Celem inicjatyw było integrowanie środowiska zawodowego geodetów, poprzez spotkania w kołach, seminaria, konferencje i zjazdy o zasięgu regionalnym. Te różnorodne formy spotkań pozwalały na wymianę myśli oraz doświadczeń zawodowych, na konfrontowanie własnego doświadczenia oraz podtrzymywanie i pogłębianie kontaktów koleżeńskich i towarzyskich.

Rozwój organizacyjny bydgoskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich znajduje potwierdzenie w liczbie członków – od 39 w 1946 roku, poprzez 174 w 1955 roku i 371 w 1966 roku do 637 w 1978 roku.

W 1979 roku powołany zostaje Oddział Wojewódzki SGP w Toruniu, z czym wiąże się odejście z bydgoskiego Oddziału 205 członków, w tym liczne grono aktywnie działających osób. Podjęcie przez geodetów toruńskich samodzielnej działalności tylko przez krótki okres dawało o sobie znać w działalności oddziału bydgoskiego.

Z rokiem 1980 następuje powolny wzrost liczby członków – do 541 w 1986 roku. Potem następuje regres, spowodowany różnorakimi przyczynami, takimi jak: transformacja ustrojowa państwa, zaburzenia w dotychczasowym systemie gospodarczym, osłabienie państwowych i budżetowych jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, pojawienie się i rozwój małych firm geodezyjnych. Wskutek tego zmieniła się rola i oddziaływanie kół SGP w dużych zakładach. Rodziło się też przekonanie – wyrażone w uchwałach zgromadzenia delegatów – o potrzebie odejścia od dotychczasowej formy pracy stowarzyszeniowej poprzez koła zakładowe i terenowe, do formy umożliwiającej pracę aktywnych członków na rzecz całego środowiska zawodowego w regionie kujawsko-pomorskim. Zarząd Oddziału podjął tę propozycję i organizował spotkania środowiskowe o charakterze zawodowo-towarzyskim. Rezultaty doraźnie organizowanych spotkań (na przykład: opracowanie biuletynu cenowego na prace geodezyjne i kartograficzne; opracowanie zasad postępowania w procesie wznawiania znaków granicznych) skłonił Zarząd Oddziału do zaproponowania spotkań comiesięcznych, w stałym miejscu (kawiarnia Bydgoskiego Domu Technika NOT) i o stałej porze (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00).

Na koniec 1993 roku Oddział liczył 170 członków, skupionych w kołach zakładowych. Z upływem kolejnych lat liczba członków oddziału malała do stu trzydziestu i utrzymuje się po dzień dzisiejszy, z nieznacznym wahaniem.

W okresie gwałtownego regresu liczby członków następowało rozwiązywanie kół zakładowych. Z trzynastu kół zakładowych w 1986 roku do końca 1993 roku pozostały trzy, i to działające jedynie na terenie Bydgoszczy, Żnina, Włocławka. Odbudowa struktur organizacyjnych Stowarzyszenia w terenie napotykać będzie na bariery do czasu, kiedy oddziaływanie Stowarzyszenia w grupie zawodowej zyska wyraźny wymiar czynnika, wpływającego pozytywnie na warunki pracy i zarobkowania geodetów.

 

Ważniejsze inicjatywy, działania i wydarzenia

Obok permanentnej działalności organizatorskiej, poświęconej rozwojowi Stowarzyszenia i tworzeniu warunków do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych Oddział podejmuje organizowanie imprez, których celem jest integrowanie środowiska geodezyjnego regionu. Wyrazem tej inicjatywy jest decyzja o organizowaniu dorocznych zjazdów „geodetów urządzeniowców”.

Pierwszy zjazd miał miejsce w dniach 4 i 5 września 1971 roku, na zamku w Golubiu, wzniesionym w 1296 przez Krzyżaków, a po latach, w 1623 roku, przebudowanym przez Annę Wazównę. Wydarzenie to tak opisuje „Kronika SGP w Bydgoszczy”: „W dniach 4 i 5 września 1971 roku ożywiły się komnaty i dziedziniec zamkowy. Do turnieju geodeci urządzeniowcy stanęli. Orężem była wiedza, a polem bitwy sztuka miernicza, znajomość regionu i biegłość stosowania instrukcji technicznych. Wszyscy, którym odwagi starczyło by stanąć w szranki, piękne trofea zdobyli”.

Spotkania zjazdowe odbywały się jeszcze przez kilka lat, i tak: 27-28 maja 1972 roku w Przyjezierzu powiatu mogileńskiego; 26-27 maja 1973 roku nad Jeziorem Zbiczno na Pojezierzu Brodnickim; 11-12 maja 1974 roku w Teologu koło Tucholi; 31 maja-1 czerwca 1975 roku w Samociążku koło Koronowa; 26-27 czerwca w Brzeziu koło Włocławka, 28 maja 1977 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

W dniach 27-28 września 1969 roku Zarząd Oddziału zorganizował konferencję techniczną Ziem Północnych Polski. Towarzyszyła jej wystawa obrazująca dorobek bydgoskich firm geodezyjnych i ich potencjał wykonawczy.

W dniach 22 i 23 czerwca 1971 roku, w Bydgoszczy, odbyło się zebranie Zarządu Głównego SGP. W drugim dniu spotkania organizatorzy zaprosili uczestników zebrania na wycieczkę turystyczną na trasie Bydgoszcz-Toruń-Chełmno-Ciechocinek, co dało możliwość zapoznania się z zabytkami architektury tych miast.

Pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika stanowiło okazją do uczczenia jego dzieła i pamięci, poprzez zwołanie ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, w dniach 17-18 marca 1973 roku. Wygłoszono na niej takie referaty: prof. Henryk Leśniok „Mikołaj Kopernik w 500-lecie urodzin”; prof. Janusz Śledziński „Zastosowanie sztucznych satelitów dla celów geodezyjnych i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie”; prof. Krzysztof Holejko „Nowości w dziedzinie dalmierzy elektromagnetycznych”; płk dr Jerzy Butowtt „Technika laserowa w geodezji”.

Sesji towarzyszyła wystawa „Geodezja i astronomia geodezyjna w służbie gospodarki i obronności kraju”.Uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu „Capelli Bydgostiensis” oraz zwiedzili Muzeum, zabytki Torunia i obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach.

Aby zaktywizować pracę w poszczególnych środowiskach bydgoskich geodetów, w roku 1973 Zarząd Oddziału ogłosił konkurs na najlepiej pracujące koło zakładowe w Oddziale. Ocenie poddawano pracę wszystkich kół. Konkurs, przez wiele lat, przyczyniał się do podnoszenia pracy i aktywności w kołach, na wielu obszarach działania. Ostatnia edycja konkursu miała miejsce w roku 1990.

W roku 1975, staraniem ówczesnego Przewodniczącego Zarządu bydgoskiego oddziału SGP Józefa Pawłowskiego, rozpoczęto pisać „Kronikę Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy”. W kronice, którą prowadzono przez około dwadzieścia lat, znalazły się, obok wpisów dotyczących bieżących wydarzeń, także informacje o wydarzeniach wcześniejszych.

Od roku 1977 Zarząd Oddziału organizował Dzień Geodety Seniora. Spotkania przygotowywały kolejno poszczególne koła. Seniorzy goszczeni przez zarządy firm geodezyjnych mogli poznać aktualny poziom techniki i technologii prac geodezyjnych i kartograficznych. W dniu tym seniorzy uczestniczyli w wycieczkach, albo w spektaklach teatralnych.

Komisja Imprez Zarządu Oddziału, dla uatrakcyjnienia czasu karnawału, organizowała Bale Geodetów. W kronikach Oddziału zapisały się te, które odbywały się w latach 1964, 1971, 1972, 1978, a potem w latach 2011, 2012, 2013.

W dniach 5-7 października 1979 roku w Bydgoszczy miała miejsce konferencja naukowo-techniczna „Kartografia turystyczna”. Zarząd Oddziału był jej współorganizatorem, obok Sekcji Kartograficznej Zarządu Głównego SGP, Komitetu Geodezji PAN i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uczestniczyło w niej 98 osób z kraju i 16 z zagranicy. Obradom przewodniczył prof. Felicjan Piątkowski. Towarzyszyła jej wystawa map turystycznych. Uczestnicy konferencji odbyli wycieczkę „Szlakiem Piastów”, a goście zagraniczni zwiedzali zabytki Torunia.

W dniach 18 i 19 października 1985 roku Zarząd Oddziału gościł zebranie Zarządu Głównego SGP. Odbyło się ono w Wenecji na Pałukach. Obok spraw i problemów, którymi zajmowało się Prezydium Zarządu Głównego – w tym postęp prac nad projektem ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” – zebranym zaprezentowano problemy dotyczące środowiska geodezyjnego Bydgoszczy i Włocławka. Doc. Stanisław Trausoltt i dr inż. Stanisław Goraj wygłosili prelekcję pod tytułem „Kataster gruntowy dziś i jutro”. Uczestnikom spotkania zaproponowano wycieczkę do Biskupina oraz muzeum kolei wąskotorowych w Wenecji.

Rok 1980 miał znaczenie szczególne dla większości geodetów środowiska bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. W tym bowiem roku ich szkoła zawodowa (Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy) przeżywała trzydziestopięciolecie jej powstania. Z tej okazji Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorganizował, w dniach 19 i 20 kwietnia zjazd absolwentów. Wygłoszono dwa referaty: „Prace geodetów wkładem do rozwoju gospodarczego-społecznego województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego” (Karol Bogaczyk, Kazimierz Ritter, Bohdan Nawrocki); „Bydgoska Szkoła Geodezyjna kuźnią kadr geodezyjnych dla regionu pomorsko-kujawskiego” (Hieronim Czarnowski). W drugiej części miało miejsce spotkanie absolwentów rocznikami, w Bydgoskim Domu Technika NOT i spotkanie towarzyskie w salach hotelu „Orbis”.

Zarząd Oddziału wypowiadał się, wobec władz administracyjnych województwa, na nurtujące środowisko geodezyjne tematy. Stanowisko w istotnych dla geodetów kwestiach zawierają następujące dokumenty: uchwała dotycząca udziału SGP w kształtowaniu zasad funkcjonowania służby geodezyjnej w województwie, z dnia 7 maja 1990 roku; stanowisko w sprawie mapy numerycznej (i systemu informacji o terenie) Bydgoszczy, z 1992 roku; uwagi i opinie na temat wykonawstwa geodezyjnego na terenie województw bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego, z 1991 roku; stanowisko wobec reorganizacji państwowej służby geodezyjnej województwa bydgoskiego, z  1992 roku.

 

Działania integracyjne (imprezy sportowe, spotkania przed rokiem dwutysięcznym)

Zarząd Oddziału zorganizował, w dniach 5 i 6 maja 1979 roku, Bydgoski Samochodowy Rajd Geodetów z udziałem 36 załóg. Impreza ta była kontynuowana, do roku 1993, przez Koło Zakładowe SGP w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Bydgoszczy.

We wrześniu 1979 roku Oddział zorganizował III Ogólnopolski Turniej Geodetów w Strzelaniu sportowym, przy materialnym i organizacyjnym wsparciu miejscowego Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego. Zwycięzcą zawodów został Roman Kubiak, a zespołowo OPGK w Bydgoszczy.

Osobną kartę w pracy Oddziału stanowią Tenisowe Mistrzostwa Polski Geodetów, organizowane wspólnie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Bydgoszczy.

W latach 1978-1988, na kortach KKS „Goplania” w Inowrocławiu, z inicjatywy bydgoskiego oddziału SGP odbywały się Tenisowe Mistrzostwa Polski Geodetów. Uczestniczyły w nich drużyny Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie, Okręgowych Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych w Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie i GEOPOZ w Poznaniu. Wiernymi mistrzostwom byli: Włodzimierz Antoszewski, Marek Bieńkowski, Andrzej Dębicki, Wojciech Frankowski, Włodzimierz Folleher, Mieczysław Gruszecki, Andrzej Kaźmierczak, Krzysztof Kowalski, Ludwik Majchrzak, Henryk Musiatowicz, Stanisław Nowacki, Włodzimierz Rekucki, Bernard Rinc, Jerzy Woźniak, Andrzej Wiśniewski, Edward Żabiński.

Organizacją zajmowała się grupa geodetów, którzy dzięki dużemu wkładowi pracy tworzyli wspaniałą atmosferą walki o mistrzowskie tytuły. Byli to: Jan Lipiński, Irena Ciesielska, Jan Makurath, Danuta Pastwa, Leon Piasecki, Wacław Piasecki, Bronisław Węglarz, Stanisław Marcin Wiliński, Jerzy Wróblewski.

Uczestnicy mistrzostw i kibicujący im przyjaciele pamiętają rozgrywki Mistrzów Polski: Andrzeja Przybylskiego (1978, 1979, 1980), Wojciecha Rokickiego (1981), Wiesława Kazaniszyna (1083, 1984), Jacka Piętki (1985, 1986), Tomasza Królikowskiego (1987, 1988); oraz Mistrzyń Polski: Ireny Osinki (1980, 1985), Katarzyny Chojnackiej (1984), Urszuli Markiewicz (1986, 1987), Hanny Królikowskiej (1988). Ale nie tylko gra mistrzów zachwycała widownię. Oklaski zbierali, i to nie mniejsze niż mistrzowie, zawodnicy, którzy nie zdołali przejść nawet pierwszej rundy eliminacyjnej. Ileż to piłek rozegrali seniorzy Julian Dąbrowski i Stanisław Nowicki, zanim zostali pokonani przez dużo młodszych zawodników.

Opisane pokrótce prace i działania geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w Bydgoszczy wydarzyły się dzięki wielu osobom oddanym bezinteresownej pracy społecznej na rzecz swojego środowiska zawodowego i swojej Organizacji. Nie zdołamy wywołać w pamięci tych wszystkich, którzy swą skromną postawą, ale z wielkim zaparciem i oddaniem przyczyniali się do uświetnienia wielu kart dziejów bydgoskiego oddziału SGP. Szczególnie trudno wspomnieć wszystkich aktywistów i działaczy geodezyjnych okresu tuż po wojnie. Możemy jedynie wskazać na osoby, które w tamtym czasie organizowały życie stowarzyszeniowe, a są to:  Bronisław Szalewicz, Antoni Mikosza, Modest Kamieński, Józef Kowalski, Kazimierz Kozakiewicz, Zygmunt Tęsiorowski, Aleksander Sobczak, Borys Pilinkiewicz, Antoni Żok, Ignacy Symonides, Jerzy Lachmajer, Roman Szajkowski, Seweryn Wierzbowski, Bernard Jurewicz, Stefan Wyciechowski, Fulgenty Wąsowicz. Od roku 1968 organizatorami pracy i działalności stowarzyszeniowej byli głównie: Józef Pawłowski, Jan Lipiński, Bronisław Pekowski, Leon Piasecki, Czesław Bury, Hieronim Czarnowski, Bronisław Węglarz, Stanisław Marcin Wiliński, Tadeusz Podowski, Jerzy Wróblewski, Romuald Bukolt, Henryk Siuda, Wojciech Stippa. Wśród osób, które mają duże zasługi w organizowaniu imprez szkoleniowych godzi się wymienić: Karola Bogaczyka, Bolesława Krystowczyka, Stanisława Marcina Wilińskiego, Zbigniewa Jasińskiego, Grzegorza Czajkę, Henryka Siudę i Bronisława Węglarza.

 

Ważniejsze inicjatywy, działania i wydarzenia po roku dwutysięcznym

Na uwagę, w naszej ocenie, zasługują, spośród wielu, takie inicjatywy, które zostały podjęte i przyjęły bardziej trwały charakter w działaniach Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy.

Chcemy przypomnieć regionalne zjazdy geodetów Pomorza i Kujaw oraz uroczyste spotkania grudniowe i publikowanie biuletynu informacyjnego „Informacje”. Te trzy ważne dla geodetów regionu inicjatywy pojawiły się i zostały skutecznie podjęte w 2002 roku. Inicjatorem przeprowadzenia zjazdu w 2002 roku był ówczesny prezes oddziału Bronisław Węglarz, a spotkań opłatkowych oraz wydawania biuletynu informującego o wydarzeniach w Stowarzyszeniu Stanisław Marcin Wiliński, ówczesny sekretarz Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich ma też swój, zapewne skromny, ale ciągły, udział w propagowaniu inicjatywy podejmowania działań, których wyniki przyczyniają się do unowocześnienia geodezji i kartografii w województwie, poprzez wykonanie prac modernizujących ewidencję gruntów i budynków, nadanie mapie zasadniczej formy cyfrowej i utworzenie baz danych przestrzennych, gromadzących dane o terenie, łącznie z jego uzbrojeniem technicznym.

Zarząd oddziału bydgoskiego współpracuje z miejscowymi szkołami, które prowadzą naukę geodezji i kartografii (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa i Zespół Szkół Budowlanych).

O tym powiemy jeszcze w dalszej części opracowania.

 

Biuletyn informacyjny SGP w Bydgoszczy

Regionalny zjazd geodetów Pomorza i Kujaw, jaki odbył się w dniach 25-26 maja 2002 roku w Nowym Jasińcu i potrzeba przekazania informacji o jego przebiegu członkom środowiska geodezyjnego regionu, w sposób rozstrzygający wpłynęły na decyzję o powołaniu biuletynu. Jego redagowania podjął się Stanisław Marcin Wiliński. Biuletyn miał także zaspokajać potrzebę poszerzania kręgu osób, do których Zarząd chciał docierać z informacjami o podejmowanych przez siebie działaniach.

Pierwszy numer „Informacji”, który ukazał się w sierpniu 2002 roku zawierał, poza relacją ze zjazdu w Kręglu, dane o składzie władz oddziału, wybranych na kadencję 2001-2004, zakres tematyczny dyskusji na comiesięczne spotkania środowiskowe do końca roku.

Właściwą formą  upowszechniania biuletynu w tamtym czasie był wydruk. Przez wiele lat redakcja biuletynu uzyskiwała istotną pomoc ze strony Jana Lipińskiego Prezes OPGK w Bydgoszczy. Jego życzliwej przychylności zawdzięczać można, że biuletyn SGP docierał regularnie do wszystkich komórek organizacyjnych bydgoskich firm geodezyjnych. Po latach trud drukowania pisma wziął na siebie Prezes Henryk Siuda. Kiedy dostęp do internetu stawał się łatwiejszy i powszechniejszy, to wysiłek związany z elektronicznym przekazem biuletynu (bogatszego o serwis fotograficzny) wziął na siebie także Henryk Siuda. Z pewną satysfakcją przekazujemy, przy rozmaitych okazjach, poszczególne zeszyty „Informacji” geodetom „z Polski”.

Członkowie Prezydium ZG SGP wpisali powyższą dedykację do czwartego tomu zbioru „Informacji”; po prawej: okolicznościowy adres z okazji ukazania się 150. numeru „Informacji”, w październiku 2014 roku.

Na treść poszczególnych zeszytów „Informacji” składały się wydarzenia mające miejsce w bydgoskim oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich (doroczne zjazdy regionalne, uroczyste spotkania  grudniowe, szkolenia,  kontakty z miejscowymi szkołami nauczającymi geodezji). W „Informacjach”  relacjonowano wydarzenia ważne dla bratnich Stowarzyszeń bydgoskich oraz działania Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Okazją do powstania dużych relacji była nasza obecność na świętowaniu ważnych rocznic w  działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Białymstoku, we Wrocławiu i Bydgoszczy.

Wiele miejsca w biuletynie poświęcono wydarzeniom pozostającym w gestii Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia, w głównej mierze to zebrania odbywane co kwartał przez to gremium oraz Zjazdy SGP w latach 2007 (Łódź), 2010 (Kraków), 2013 (Lidzbark Warmiński) i 2017 (Olsztyn). Trzeci Kongres Katastralny, z udziałem Prezydenta FIG Teo CheeHai, jest szeroko relacjonowany na łamach „Informacji”. Także konferencje, jakie pod patronatem Zarządu Głównego SGP organizowało Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji we Wrocławiu i Kazimierzu Dolnym. Istotnym dla naszego periodyku wydarzeniem, które relacjonowaliśmy, poczynając od 2009 roku, są Międzynarodowe Dni Geodezji, organizowane przez stowarzyszenia geodetów i kartografów Słowacji, Czech i Polski.

Konferencje, seminaria i sympozja organizowane przez poszczególne oddziały SGP stanowią treść wielu relacji zamieszczanych w biuletynie. Relacjonowaliśmy: cykl konferencji „Podlaskie Forum GIS” toczących się za sprawą geodetów Białegostoku; Kaliską Konferencję Katastralną organizowaną za sprawą kaliskiego oddziału SGP; cykl Legnickich Seminariów na temat sytuowaniu projektowanych przewodów uzbrojenia terenu, prowadzony przez oddział legnicki Stowarzyszenia; cykliczną konferencję „Terra Pisdriensis” oraz cykl seminaryjny „Rozwój obszarów wiejskich”, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie toczące się dzięki troskliwej zapobiegliwości poznańskiego oddziału SGP.

W maju 2018 roku ukazuje się 193 numer pisma.

 

Regionalny zjazd geodetów Pomorza i Kujaw

Podjęta w 2002 roku inicjatywa przeprowadzenia zjazdu geodetów regionu kujawsko-pomorskiego była, w pewnym stopniu, nawiązaniem do wcześniej odbywanych spotkań geodetów regionu, którzy pracowali na rzecz szeroko rozumianych „geodezyjnych urządzeń rolnych”.

Spotkania w nowej formule, adresowane do wszystkich geodetów kujawsko-pomorskiego regionu stanowić miały otwarte forum, pozwalające na wspólną ocenę zdarzeń zachodzących w zawodzie, jak też Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Patronować im miały i dawać wsparcie organizatorom Zarządy oddziałów w Bydgoszczy i w Toruniu. Tak też się stało. Autor inicjatywy regionalnych spotkań zjazdowych Bronisław Węglarz zaproponował, aby zjazd, który w zamyśle organizacyjnym miał zapoczątkować doroczne spotkania geodetów Pomorza i Kujaw odbył się w Nowym Jasieńcu, nad Jeziorem Koronowskim miał wymiar integrujący i towarzyski, sprzyjał wypoczynkowi. Trud jego organizacji wzięli na siebie geodeci bydgoscy. Zjazd swą obecnością uświetnili Jerzy Albin Główny Geodeta Kraju, Romuald Kosieniak Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Geodeta Województwa Elżbieta Makuch, Inspektor Wojewódzki Karol Bogaczyk oraz Stanisław Kluska, członek Zarząd Główny SGP.

Zjazd roku 2003, w dniach 13 i 14 września w murach Zamku Anny Wazówny w Golubiu przygotowali geodeci Torunia, a miejsce jego odbywania dodawało mu charakteru nieco sentymentalnego. Był na nim akcent historyczny dzięki powitaniom i wystąpieniom Kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego, element edukacyjny, mocno aktualny, prezentowany w wykładzie Witolda Radzio „Integracyjna Platforma Elektroniczna”. Swoją obecnością spotkanie uświetnił Jerzy Albin.

Zjazd geodetów Pomorza i Kujaw, przygotowany przez geodetów ze Świecia, w dniach 4 i 5 września 2004 roku, przebiegał, pod hasłem „Geodezja jest piękna”, mając wśród gości Jerzego Albina, Marzenę Kempińską Starostę Świeckiego, Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie oraz prof. Kazimierza Czarneckiego Prezesa SGP. Uczestniczyło w nim dziewięćdziesięciu dziewięciu geodetów, także z Łodzi i Berlina.

Prof. Kazimierz Czarnecki odnosząc się do aktualnych problemów polskiej geodezji stwierdził, że hasło zjazdu ułatwi mu wystąpienie. „SGP jest naszym wspólnym dobrem wszystkich geodetów. Nie mogą być dalej tolerowane zamysły, aby geodezyjny kwiatek wpiąć do budowlanej kufajki”. Inne podniesione w wystąpieniu kwestie: system katastralny, który obok geodezji winien „stanowić istotę administracji geodezyjnej państwa”, kształtowanie „przestrzeni gospodarczej kraju, pozostającej w gestii geodetów, jeśli chcemy zachować tożsamość zawodową geodezji”. Wystąpienie kończyły słowa: GEODEZJA JEST PIEKNA, a zatem życzę wam towarzysze zawodu pozostawania techniczną śmietanką towarzystwa”.

Jerzy Albin przedstawił garść spraw, które są przedmiotem pracy Urzędu. Kończąc wystąpienie powiedział: „Jako członek Stowarzyszenia istniejącego od 85 laty i które trwa, rozwija się, młodnieje i pięknieje jestem dumny z jego żywotności”.

Czynnikiem integrującym uczestników zjazdu było rozwiązywanie terenowych zadań geodezyjnych, a  także mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną „Powiat Świecki” „Reszta Świata”.

Trudu przygotowania i przeprowadzenia kolejnego regionalnego zjazdu geodetów Pomorza i Kujaw podjęli się geodeci włocławscy, którzy na miejsce spotkania wybrali ośrodek wypoczynkowy we wsi Dąb Polski. Gośćmi uczestników (młodych i doświadczonych w zawodzie) spotkania, w dniach 11 i 12 czerwca 2005 roku, byli: Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin oraz przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i powiatowych. Zjazd otworzył Prezes SGP w Bydgoszczy Henryk Siuda, a gości powitał Przewodniczący Koła SGP we Włocławku Wojciech Stippa.

Zjazd, w dniach 3 i 4 czerwca 2008 roku, w ośrodku wypoczynkowym „Rytebłota” nad Jeziorem Zbiczno poprowadzili geodeci toruńscy. Uczestników spotkania powitał Prezes SGP w Toruniu Wojciech Bukwalt, wyrażając przekonanie, że przyroda, „która nas otacza pozwoli na pełne wytchnienie od trudów i trosk dnia powszedniego”.

Był czas na rozwiązywanie terenowych zadań geodezyjnych, a przy ognisku, pierogach i piwie snucie wspomnień z czasów minionych. Ze strony Jerzego Albina, absolwenta Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy padła propozycja upamiętnienia działalności tej szkoły poprzez umieszczenie na murach budynku, w którym szkoła się mieściła, tablicy pamiątkowej.

Kolejny zjazd geodetów został zwołany na czas od 14 do 16 września 2007 roku do malowniczo położonego ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Okonińskim w Borach Tucholskich. Pierwszym akcentem zjazdu był krótki popis Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach, pod batutą Franciszka Sawińskiego, poprzedzający otwarcie spotkania.

Otwierając zjazd, z udziałem 180 osób, Henryk Siuda powitał gości z Głównym Geodetą Kraju Jerzym Albinem, Sekretarzem Generalnym SGP Włodzimierzem Kędziora, Starostą Tucholskim Piotrem Mówińskim i wójtem gminy Śliwice Dariuszem Kożuchem. Gorąco byli przyjęci Jerzy Chylewski pracujący w Nigerii i Andrzej Kwitowski przebywający od lat w Holandii.

Dr inż. Jerzy Szwankowski, geodeta powiatu tucholskiego, wygłosił wykład o trudnych początkach powojennego szkolnictwa geodezyjnego w Bydgoszczy. Wieczór wypełniła uroczysta kolacja.

Regionalny zjazd, w dniach od 12 do 14 września 2008 roku, powtórnie gościł w Tleniu za sprawą geodetów Świecia z Romualdem Rekiem. Organizatorzy spotkania zadbali o to, aby każdy jego uczestnik mógł znaleźć dla siebie interesujący sposób spędzenia czasu. Na koneserów wybornych trunków czekał „wieczór szkocki”, który pozwolił poznać historię whisky, jej rodzaje oraz „filozofię” marki Johnny Walker. Był spacer do zapory na Wdzie i do elektrowni wodnej Żur, będącej dziełem „człowieka, który oświetlił Pomorze”, prof. Alfonsa Hoffmanna.

Na regionalnym zjeździe roku 2008: Jarosław Katulski poseł na Sejm RP, Włodzimierz Kędziora; Henryk Siuda otwierający zjazd.

Przybyłych na spotkanie powitał Romuald Rek, a zjazd otworzył Henryk Siuda i powitał „gorąco oczekiwanych gości”: Jarosława Katulskiego posła na Sejm RP, Wiesława Czarneckiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, Marzenę Kempińską, Michała Grabskiego oraz Włodzimierza Kędziorę. Ich wystąpienia wyrażały wiele życzliwości dla reprezentowanej na zjeździe grupy zawodowej stanowiły uznanie znaczenia i roli geodety w podtrzymywaniu porządku w otaczającej nas przestrzeni.

Elementami szkolenia były dwa wystąpienia. Stanisław Marcin Wiliński mówił o „Wyzwaniach, przed jakimi stoją geodeci bydgoscy”, a Jakub Szulwic omówił system ASG-EUPOS, jego walory i możliwości jakie daje w praktyce geodezyjnej.

Ośrodek wypoczynkowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był, w dniach od 19 do 21 czerwca 2009 roku, miejscem kolejnego zjazdu, który został zorganizowany wysiłkiem geodetów toruńskich. Zjazd otworzył i poprowadził Leopold Witul Prezes SGP w Toruniu.

Zjazd zorganizowany przez członków Koła SGP we Włocławku, odbył się w dniach 18-20 czerwca 2010 roku w ośrodku wypoczynkowym „Hurtap” nad Jeziorem Chodeckim. Spotkanie otworzył Wojciech Stippa, dziękując za liczną obecność młodych geodetów i witając gości w osobach Adolfa Jankowskiego reprezentującego Głównego Geodetę Kraju, Stanisława Cegielskiego Prezesa SGP, władze geodezyjne województwa, Kazimierza Sawińskiego burmistrza miasta i gminy Chodecz.

Adolf Jankowski przekazał uczestnikom zjazdu pozdrowienia kierowane do nich przez Jolantę Orlińską Głównego Geodetę Kraju, po czym przybliżył pewne aspekty unormowań zawartych w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej i ich wpływ na prawo geodezyjne. Był czas na rozwiązywanie terenowych zadań geodezyjnych, gry sportowe (siatkówka, hokej na trawie), wspólne spędzanie wieczoru przy ognisku oraz uroczystą kolację z tańcami.

Zjazd w roku 2011 odbył się w ośrodku wypoczynkowym „Kręgiel” we wsi Jasiniec, u brzegów Jeziora Koronowskiego, w dniach od 10 do 12 czerwca. Witając licznie przybyłych na spotkanie geodetów i gości Prezes Henryk Siuda wyraził zadowolenie „z obecności z nami znamienitych gości”: Jarosława Katulskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha, Wiceprezesa SGP Jana Łopaciuka i prof. Edwarda Kujawskiego. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci służby geodezyjnej i kartograficznej województwa i powiatów.

Jarosław Katulski wyznał, że kolejne spotkanie z geodetami pozwala mu na poznanie szczególnych cech i walorów zawodu przez nich wykonywanego, a „jest to zawód interesujący i społecznie potrzebny”. Ewa Mes dziękowała za możliwość wyrażenia swojej wdzięczności w tak zacnym gronie geodetów, Robertowi Cieszyńskiemu za to, że przedstawił jej inicjatywę powołania związku powiatów województwa w celu przyspieszenia spraw „naszej geodezji”.

Prof. Edward Kujawski w wystąpieniu „Geodezja i kartografia – perspektywy i nadzieje” uznał, że istnienie w grupie zawodowej dobrych praktyków, to pierwszy warunek do rozważania, czy zawód ma interesujące perspektywy. My, jako grupa zawodowa, zbyt mało wiedzy o nas, o tym co robimy kierujemy do świadomości społecznej. Musimy mówić dobitniej czemu nasz wysiłek i umiejętności służą.

Na zjeździe regionalnym roku 2011, na zdjęciu po lewej prof. Edward Kujawski; na zdjęciu po prawej Jan Łopaciuk, Henryk Siuda

Potem była kolacja i zabawa taneczna. W sobotnie przedpołudnie firma Leica przeprowadziła szkolenie w zakresie posługiwania się tachimetrami komputerowymi i odbiornikami satelitarnymi. Wiele radości dały zawody kajakowe, a w godzinach popołudniowych rozwiązywanie geodezyjnych zadań terenowych. Wieczorem zapłonęło ognisko, przy którym śpiewano do późnych godzin.

Zjazd roku 2013 geodeci Pomorza i Kujaw przeżywali w dniach od 13 do 15 września na Pałukach, w ośrodku wypoczynkowym „Gród Piasta”, nad zachodnim brzegiem Jeziora Chomiąskiego. Przybyłych na zjazd, Prezes Bolesław Krystowczyk witał takimi słowami: „Cieszymy się, że tak wielu geodetów niebędących członkami Stowarzyszenia uczestniczy w spotkaniu. To świadczy o znaczeniu i potencjale rozwojowym naszej organizacji”. Gośćmi serdecznie witanymi byli: Ewa Mes; Zbigniew Jaszczuki; Stanisław Cegielski; Stanisław Marcin Wiliński; Bolesław Cieszyński.

Stanisław Cegielski gratulował licznego udziału młodych w spotkaniu. Zbigniew Jaszczuk powitał uczestników zjazdu na „gościnnej, pełnej wspaniałych śladów przeszłej myśli i dzieł materialnego dorobku Ziemi Pałuckiej, bogato obdarowanej przez przyrodę w lasy, jeziora, ziemię obficie plonującą”. Sobota była czasem przeznaczonym na szkolenie i zajęcia sportowe.

Zjazd, odbywający się w dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku w Tleniu, zgromadził liczne grono geodetów regionu. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych powiatu świeckiego – Starosta Marzena Kempińska oraz wójt gminy Osie Michał Grabski, a także Włodzimierz Kędziora. Uroczysty i radosny nastrój panował wśród uczestników spotkania podczas kolacji i zabawy. Sobotnie przedpołudnie wypełniał spływ kajakowy wodami Czarnej Wody (Wdy) z polany w Starej Rzece do Tlenia. Potem były zajęcia sportowe i rozwiązywanie terenowych zadań geodezyjnych, których zwycięzcy należne laury odbierali podczas wieczoru z ogniskiem.

Na regionalnym zjeździe geodetów Pomorza i Kujaw roku 2016. Powyżej: Katarzyna Wnuk, Sławomir Wnuk, Agata Cieszyńska; Stanisław Gliszczyński, Stanisław Cegielski, Henryk Siuda. Poniżej: Prezes Bolesław Krystowczyk wnosi toast podczas uroczystej kolacji; najmłodsza uczestniczka zjazdu geodetów Klara Lewandowska z mamą Moniką i tatą Maciejem.

Zjazd regionalny geodetów Pomorza i Kujaw, w dniach od 2 do 4 września 2016 roku, w Pieczyskach, stanowił drugą część obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia SGP w Bydgoszczy. Początek do nieco swobodniejszego świętowania dał Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, który wystrzałem armatnim otworzył uroczysty wieczór zjazdowy z kolacją i tańcami.

Uroczystą kolację otworzył Prezes Stanisław Cegielski, który w krótkim wystąpieniu informował o aktualnych wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie krajowej służby geodezyjnej. Toast za pomyślność tych, „którzy zechcieli być z nami i przeżywać radość z niepowtarzalnego wydarzenia, siedemdziesięciolecia działań Stowarzyszenia w naszym regionie” wzniósł Bolesław Krystowczyk.

Były rejsy po wodach Jeziora Koronowskiego, a czas „geodetów wieczornego spotkania przy grillu, ognisku i gitarze” wypełniała Halina Krystowczyk. Potem były rozmowy …

Duży wkład pracy w organizowanie regionalnych zjazdów geodetów Pomorza i Kujaw włożyli w poszczególnych latach: Henryk Siuda, Bronisław Węglarz, Tadeusz Podowski, Stanisław Marcin Wiliński, Andrzej Skarbiński, Leopold Witul, Jan Kuźmiński, Romuald Rek, Stefan Starszak, Wojciech Stippa, Janusz i Grażyna Przybyszewscy, Anna i Krzysztof Narewscy, Urszula Tomczak.

 

Uroczyste spotkania geodetów województwa kujawsko-pomorskiego

Pierwotny zamysł zaproszenia geodetów regionu na spotkanie, które miałoby bardziej uroczysty charakter, łączył się z potrzebą dania możliwości wspólnej rozmowy geodetów pracujących na własny rachunek i szefów firm wykonujących prace i usługi geodezyjne. Miały to być rozmowy o tym jak przebiegała praca, jakie wyniki dawał wysiłek podejmowany w trakcie upływającego roku. Stąd sugerowany termin: jeden z dni poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia. Zainteresowani mogliby dzielić się swoimi osiągnięciami, ewentualnymi niepowodzeniami czy potknięciami, wskazując na źródła, które przyczyniły się do określonego przebiegu działań i uzyskanych rezultatów. Okazało się, że taka propozycja nie spotkała się z dobrym przyjęciem, ale zamiar samego spotkania w proponowanym czasie został zaakceptowany. Zatem w Prezydium przyjęto, że spotkania mogą stanowić możliwość zaprezentowania pozytywnych zjawisk zachodzących w Stowarzyszeniu i być okazją do uhonorowania osób, które swą aktywnością społeczną i zawodową zasłużyły na wyróżnienie. Zdecydowano, aby do udziału w spotkaniach zapraszać osoby reprezentujące miejscową administrację samorządową oraz władze stowarzyszeniowe i NOT-owskie. Czy zamiar się powiódł? Odpowiedź dały kolejne lata, poczynając od 2002 roku.

Spotkanie w dniu 14 grudnia 2002 roku zgromadziło ponad pięćdziesięciu geodetów praktykujących na różnych obszarach aktywności zawodowej oraz znamienitych gości, w osobach: geodety Romualda Kosieniaka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; Andrzeja Myśliwca Przewodniczącego Bydgoskiej Rady Federalnej Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Włodzimierza Kędziory. Zebranych powitał i spotkanie otworzył Prezes Bronisław Węglarz.

Osoby wyróżniające się swą aktywnością na rzecz środowiska geodezyjnego zostały uhonorowane Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SGP i godnością „Zasłużony Senior SGP”. Bydgoska Rada FSNT NOT nadała honorowy medal „Za zasługi dla Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy” Kazimierzowi Czarneckiemu i Jerzemu Albinowi.

Najbardziej podniosłym czasem wieczoru było łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Prezentując osiągnięcia firmy „Geoservex” i swoje osobiste sukcesy zawodowe Bolesław Krystowczyk uznał, że „do sukcesu prowadzi codzienna praca, skuteczność w działaniu i wykonywanie pracy z pasją”. Mówił też „jak robi się eksport”.

Spotkanie w dniu 19 grudnia 2003 roku skupiło ponad sześćdziesiąt osób. Gośćmi wieczoru byli: Romuald Kosieniak, Andrzej Mysliwiec. Witając obecnych Bronisław Węglarz zauważył, że „choć sprawy geodezji w kraju nie mają się najlepiej, to dzisiaj lepiej zająć się tym co miłe i bliskie nam nawzajem, zwłaszcza, że wielu spośród obecnych będzie uhonorowanych …”.

Wyróżnienia otrzymali: Bolesław Krystowczyk Złoty Krzyż Zasługi; Wiesław Pałuszek Srebrny Krzyż Zasługi; Andrzej Skarbiński i Stanisław Marcin Wiliński Honorową Odznakę „Za zasługi dla geodezji i kartografii”; Romuald Gill i Tadeusz Podowski Srebrną Odznakę Honorową NOT; Romuald Bukolt, Stanisław Goc, Zbigniew Masztalerz, Stanisław Nowacki, Barbara Niemiec, Ryszard Pawlitka, Tadeusz Podowski i Henryk Szczypiński godność „Zasłużony Senior SGP”; Irena Ciesielska i Ryszard Cieszyński Złotą Odznakę Honorową SGP; Stanisław Górnikiewicz i Norbert Koperski Srebrną Odznakę Honorową SGP.

Otwierając spotkanie, w dniu 17 grudnia 2004 roku, Prezes Henryk Siuda wyraził swoje zadowolenie ze zwiększonej liczby uczestniczących w nim geodetów i powiedział „To raduje, że idea wspólnego spędzania kilku chwil, pod koniec roku, umacnia się wzrastającą liczbą uczestników naszych spotkań”. Dodał: „dzisiaj mamy szczególną okazję wyrażenia naszego uznania wobec seniorów zawodu Seweryna Wierzbowskiego, Hieronima Czarnowskiego, Zbigniewa Masztalerza”.

Andrzej Myśliwiec dziękując za możliwość uczestniczenia w dorocznym spotkaniu geodetów gratulował jego organizatorom licznej obecności na nim ludzi młodych, co może wskazywać na umacnianie się perspektyw rozwojowych Stowarzyszenia.

Czas uroczystej kolacji dał początek wieczornym rozmowom geodetów.

Spotkanie w dniu 16 grudnia 2005 roku zgromadziło ponad siedemdziesięciu uczestników, którzy zjechali na nie z wielu stron województwa, by wspólne chwile przeżywać w radosnym nastroju. Gośćmi wieczoru byli: Jerzy Albin, Andrzej Myśliwiec, Włodzimierz Kędziora.

Obecnych powitał Bolesław Krystowczyk Wiceprezes SGP  w Bydgoszczy. Jerzy Albin Główny Geodeta Kraju wręczył honorowe odznaki „Za zasługi dla geodezji i kartografii” Tadeuszowi Aleksandrowiczowi, Andrzejowi Bednarkowi, Tadeuszowi Podowskiemu, Edwardowi Wiatrowskiemu.

Jerzy Albin dziękując za możliwość uczestniczenia w spotkaniu wyraził swoją radość z przebywania, w ten podniosły i uroczysty wieczór, z tak liczną rzeszą geodetów. Mówca poinformował, że w odpowiedzi na jego prośbę, skierowaną półtora roku wcześniej do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, krajowym duszpasterzem geodetów został ks. Jan Majewski.

Były kolędy i przesłanie towarzyszące Betlejemskiemu Światłu Pokoju, które przekazała Halina Krystowczyk, i słowa pastorałki: „Betlejemskie światło nam zapłonie, / budząc ciepło ludzkich serc”.

Uroczysta kolacja stanowiła tło wznoszonych toastów: przez Jerzego Albina i poprzednich prezesów oddziału SGP – Hieronima Czarnowskiego, Stanisława Marcina Wilińskiego, Bronisława Węglarza. Wieczór upływał w gwarze radosnych rozmów i wspomnień.

Spotkanie w dniu 15 grudnia 2006 roku gościło naszych seniorów: Stefanię Rzęską, Czesława Burego, Stefana Cichowskiego, Henryka Pieślaka, Romualda Kulpińskiego, Ewę Bejgerowską. Byli zaproszeni goście Włodzimierz Kędziora, Witold Szylman Prezes Bydgoskiego Domu Technika NOT, Tomasz Majewski Geodeta Województwa, Karol Bogaczyk Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przybyłych powitał i serdecznie pozdrowił Prezes Henryk Siuda i dodał: „skoro jest nas tak wielu, to czujemy się, jako Stowarzyszenie, potrzebni bydgoskiemu środowisku geodezyjnemu”.

Witold Szylman podziękował za możliwość spotkania się ze Stowarzyszeniem, które potrafiło zachować potrzebę wspólnego przeżywania chwil ważnych w „naszym życiu prywatnym i zbiorowym. Szczególnie ważne jest to, że obok zasłużonych seniorów zasiedli do wspólnego stołu ludzie młodzi, na których będzie spoczywać ciężar spraw zawodowych i społecznych, stowarzyszeniowych”.

Halina Krystowczyk powołała „chór do odśpiewania kolęd”, którego skład z każdą pieśnią wzrastał i przyczynił się do szczerego wzruszenia wszystkich uczestników spotkania.

Wieczór upływał na rozmowach gwarnych, wesołych i często wzruszających.

W spotkaniu w dniu 14 grudnia 2007 roku uczestniczyło ponad dziewięćdziesiąt osób, zatrudnionych w wykonawstwie i administracji geodezyjnej, w różnych miejscach województwa. Wśród znamienitych gości byli: Jarosław Katulski; Włodzimierz Kędziora; Jerzy Grobelski Wiceprzewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy uczestników spotkania powitał Prezes Henryk Siuda i przedstawił kolejnych gości spotkania: Marię Gadomską i prof. Edwarda Kujawskiego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zbigniewa Jasińskiego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Miernictwa Górniczego w Inowrocławiu oraz wielu geodetów powiatowych. „Witam mile i serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości i dziękuję za obecność seniorom naszego geodezyjnego trudu. Ze szczególną satysfakcją witam i pozdrawiam nasze młode koleżanki i kolegów”.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń naukowo-Technicznych NOT nadała Włodzimierzowi Kędziorze medal „Za zasługi dla Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy”, a Rada Krajowa FSNT NOT uhonorowała Marię Gadomską Srebrną Odznaką Honorową NOT za pracę na rzecz Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Były też odznaczenia stowarzyszeniowe.

Rozpoczynając, w dniu 19 grudnia 2008 roku, uroczystość Prezes Henryk Siuda powitał gości i geodetów, „którzy przyjęli zaproszenie Prezydium naszego Stowarzyszenia. Jest nas osiemdziesiąt osób”. Gośćmi wieczoru byli: Andrzej Myśliwiec; Tadeusz Kotanowicz Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego; Tomasz Majewski Geodeta Województwa; Robert Cieszyński Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Tadeusz Nowak Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy; Stanisław Barłóg Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy oraz Leopold Witul Prezes SGP w Toruniu. „Witam ze szczególną satysfakcją młodych w naszym zawodzie oraz przedstawicieli firm geodezyjnych, które wspierają wysiłki Stowarzyszenia: OPGK, Geoservex, Geoprex, Kaja, Gulewicz”.

Andrzej Mysliwiec wyznał, że jako „budowlaniec” docenia wysiłek i pracę geodetów. „Bo to dzięki niej inwestorzy i wykonawcy prac budowlanych czują się pewnie rozpoczynając pracę na terenach przygotowanych i obsługiwanych geodezyjnie”.

Prezes Henryk Siuda w toaście zawarł refleksje opisujące stan i możliwości aktywnych działań w zawodzie; do młodych geodetów apelował o wstąpienie do Stowarzyszenia.

Otwierając spotkanie, w dniu 18 grudnia 2009 roku, Prezes Henryk Siuda wyraził zadowolenie, że „znów możemy być razem, a z nami znamienici goście, których serdecznie witam. Zaproszenie zechcieli przyjąć”: Wojciech Nowacki Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy; Włodzimierz Kędziora; Jerzy Grobelski; prof. Edward Kujawski; Robert Cieszyński; Zbigniew Jasiński; Leopold Witul.

„Witam mile i serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a ze szczególną satysfakcją witam i pozdrawiam nasze młode koleżanki i młodych kolegów; witam geodetów powiatowych oraz przedstawicieli firm geodezyjnych. Z wielkim zadowoleniem i radością witam Jerzego Chylewskiego, który przybył na nasze spotkanie wprost z odległej Nigerii i chce być z nami. Za to mu dziękuję”.

Podniosłym momentem wieczoru było wręczenie, nadanego przez Prezydenta Miasta „Medalu Prezydenta Bydgoszczy” Tadeuszowi Podowskiemu i Stanisławowi Marcinowi Wilińskiemu, który dziękując za wyróżnienie podkreślił, że następuje ono w roku dziewięćdziesięciolecia SGP.

Włodzimierz Kędziora wyznał, że z wielką satysfakcją przyjął zaproszenie na spotkanie i jest pełen uznania dla pracy SGP w Bydgoszczy, a „wyrazem jej przydatności mogą być wręczone dzisiaj medale. Gratuluję wyróżnionym i życzę wszystkim, aby z radością mogli przeżywać nadchodzące Święta”.

Jerzy Grobelski z zadowoleniem mówił, że „wasze Stowarzyszenie należy do tych w Bydgoskiej Federacji SNT NOT, które cechuje znaczna aktywność i działalność na rzecz własnego środowiska zawodowego”.

Przełamanie się opłatkiem, życzenia, potem kolacja i rozmowy wypełniły wieczór.

Przybyłach na spotkanie w dniu 17 grudnia 2010 roku powitał Prezes Henryk Siuda i przedstawił gości wieczoru: Włodzimierza Kędziorę; Ryszarda Pukszto Członka Zarządu Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Tadeusza Nowaka i Roberta Cieszyńskiego.

Henryk Siuda poinformował, że biuletyn wydawany przez „nasz oddział przekroczył już sto numerów, za co jesteśmy wdzięczni jego redaktorowi Stanisławowi Marcinowi Wilińskiemu”, a Włodzimierz Kędziora w uzupełnieniu stwierdził, że „Stanisław Marcin Wiliński nie tylko prowadzi bydgoskie 'Informacje’, ale już trzeci rok jest redaktorem 'Przeglądu Geodezyjnego’ i tam publikuje wiele relacji z wydarzeń, jakie mają miejsce w Stowarzyszeniu”.

W uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Diamentową Honorową Odznaką SGP otrzymali Ryszard Krzyżanowski i Tadeusz Podowski.

Otwierając spotkanie, w dniu 16 grudnia 2011 roku, Prezes Henryk Siuda powitał obecnych i przedstawił gości wieczoru: Wojciecha Porzycha Starostę Bydgoskiego; Włodzimierza Kędziorę; Andrzeja Myśliwca; Roberta Cieszyńskiego; prof. Edwarda Kujawskiego. Powitał też przedstawicieli firm geodezyjnych i wyraził zadowolenie z obecności wielu młodych, bo „oni wzmocnią naszą organizację i znaczenie nasze w bydgoskim środowisku inżynierskim”.

Było przełamywanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i uroczysta kolacja.

Prezes Henryk Siuda poinformował o działaniach podejmowanych przez bydgoskie SGP i wskazał na złe procesy zachodzące w geodezji regionu. „Cztery lata temu upadło Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Bydgoszczy, a teraz jesteśmy świadkami rozpadu ostatniej dużej firmy geodezyjnej na naszym lokalnym rynku. Obserwujemy kurczenie się pola działania Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego, firmy będącej przez lata dobrą szkołą praktyki zawodowej”.

Krzysztof Rogiński dzielił się swoimi wrażeniami z podróży do Chin. Wskazywał na rozmach w budownictwie mieszkaniowym, gdzie dominują „mieszkalne wieże”. Potem były kolędy, rozmowy …

Przybyłach na spotkanie, w dniu 21 grudnia 2012 roku, witał Wiceprezes SGP w Bydgoszczy Bolesław Krystowczyk i przedstawił gości wieczoru: Zbigniewa Jaszczuka; prof. Edwarda Kujawskiego; Jerzego Grobelskiego; Tadeusza Nowaka. Podczas spotkania zostali wyróżnieni Zbigniew Jaszczuk medalem SGP „Amigo societas” i Edward Kujawski Diamentową Odznakę Honorową SGP.

Dziękując za wyróżnienie Zbigniew Jaszczuk powiedział: „nie spodziewałem się, iż praca, której się podjąłem znajdzie uznanie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. To dla mnie wielki zaszczyt, ale też znaczne zobowiązanie wobec środowiska geodezyjnego województwa”.

W 2012 roku: Bronisław Węglarz, Bolesław Cieszyński, Jerzy Grobelski; Stefan Ciesielski, Stanisław Górnikiewicz, Hanna Murawska, Eligiusz Węcel, Urszula Tomczak

Stanisław Górnikiewicz dzielił się wspomnieniami z turystycznego pobytu w Korei Północnej.

Biesiadowanie trwało, a „Spontaniczny Chór Bracia Patrzcie Jeno” odśpiewał wiele kolęd …

Przybyłach na spotkanie, w dniu 19 grudnia 2013 roku, powitał Henryk Siuda Wiceprezes SGP w Bydgoszczy i przedstawił gości wieczoru w osobach: Jerzego Grobelskiego; Roberta Cieszyńskiego; Zbigniewa Reflińskiego Wiceprezesa SGP w Toruniu; Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego SGP. „Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich na naszym spotkaniu, a szczególnie gorąco Zenona Miętkiewicza prezesa firmy 'Gemat’ i Piotra Hebdę prezesa firmy 'Catell-Sat’. Obie firmy wspierają materialnie nasze działania, także i dzisiaj”.

Prezes Bolesław Krystowczyk wzniósł toast „za pomyślność w działaniach i życiu obecnych z nami, a najważniejszym powodem wzniesienia toastu jest to, abyśmy mieli wiarę, nadzieję i miłość w życiu”.

Jerzy Grobelski powitał obecnych i złożył „świąteczne życzenia serdeczne, powodzenia i wszelkiej pomyślności. Mogę pogratulować, że tak licznie spotykacie się, w atmosferze radości i życzliwości”.

Była kolacja z toastami i wspomnienia Jerzego Chylewskiego z wieloletniego pobytu w Nigerii, potem  „rozmowy geodetów na wszelakie tematy”.

Przybyłach na spotkanie, w dniu 19 grudnia 2014 roku, powitał Henryk Siuda i przedstawił gości wieczoru w osobach: Stanisława Marcina Wilińskiego; Edmunda Rybińskiego Członka Zarządu Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; Bolesława Cieszyńskiego; Magdalenę Popielewską  Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Wznosząc toast prezes Bolesław Krystowczyk przywołał słowa Maxa Ehrmanna: „Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych …, wykonaj swą pracę z sercem, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu”.

Edmund Rybiński przekazując uczestnikom wieczoru pozdrowienia i życzenia pomyślności, dziękował za możliwość uczestniczenia w spotkaniu tak pogodnym i radosnym. „Wasze Stowarzyszenie jest młode, prężne i widać przed nim dobrą perspektywę”. Za czynną pracę na rzecz Stowarzyszenia były wyróżnienia odznakami honorowymi SGP.

Jerzy Szwankowski, którego pasją jest historia wyznał, że zainteresowanie historią towarzyszyło mu od „zawsze” i stąd doktorska rozprawa „Powiat tucholski w latach 1875-1920” obroniona w 2005 roku.

Opowiedział o tajemniczo brzmiącej Kosznajderii, krainie etnograficznej Polski, której historia skończyła się po 1945 roku, gdy ludność zamieszkała w niewielkiej enklawie pogranicza tucholsko-kaszubskiego musiała opuścić ziemię zajmowaną od wieków. Zostały charakterystyczne nazwiska, spotykane także pośród znanych nam geodetów: Pankau, Semrau, Schreiber, Hoppe, Rhode, Folleher.

Wieczór zgromadził liczne grono osób, których miejscem pracy przez wiele lat było, upadające dziś, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy. Byli wśród nich zasłużeni dla bydgoskiej, i regionu geodezji: Czesław Bury, Jan Drygas, Romuald Kulpiński, Ryszard Krzyżanowski.

Przybyłach do restauracji „Telimena” na spotkanie, w dniu 18 grudnia 2015 roku, powitał Prezes Bolesław Krystowczyk i przedstawił gości w osobach: Zbigniewa Jaszczuka; Stanisława Marcina Wilińskiego; Roberta Cieszyńskiego; Stanisława Śliwkę Geodetę Województwa; Magdalenę Popielewską; Bolesława Cieszyńskiego; prof. Edwarda Kujawskiego. Powitał także byłych geodetów wojewódzkich: Zdzisława Dąbrowskiego, Karola Bogaczyka oraz dyrektorów dawnych dużych firm geodezyjnych: Eligiusza Węcla, Stanisława Barłoga; także poprzednich prezesów SGP w Bydgoszczy: Stanisława Marcina Wilińskiego, Bronisława Węglarza, Henryka Siudę.

Wiceprezes Henryk Siuda wznosząc toast życzył „z okazji Świąt Bożego Narodzenia radości, zdrowia i wesela w rodzinnym gronie, sił do pokonywania kłopotów i trudności; aby praca dawała Wam radość i zadowolenie”.

Spotkanie opłatkowe bydgoskich geodetów, w dniu 16 grudnia 2016 roku, rozpoczęło odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Uczestników powitał Prezes Bolesław Krystowczyk, który przedstawił zaproszonych gości w osobach: Zbigniewa Jaszczuka, Jerzego Grobelskiego, Roberta Cieszyńskiego, Magdaleny Popielewskiej, Andrzeja Beredy reprezentującego Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Bolesława Cieszyńskiego.

Podczas uroczystości została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych, a Zarządem Oddziału SGP w Bydgoszczy. Dokument podpisała Magdalena Popielewska Dyrektor Szkoły i Prezes Bolesław Krystowczyk, który powiedział: „Chlubne tradycje dawnego Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy kontynuuje z powodzeniem Zespół Szkół Budowlanych, czego dowodem są sukcesy uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Wystąpienia gości  (Zbigniewa Jaszczuka, Jerzego Grobelskiego, Roberta Cieszyńskiego, Magdaleny Popielewskiej, Andrzeja Beredy, Bolesława Cieszyńskiego), zawierające podziękowania za możliwość uczestniczenia w uroczystości, zawierały słowa uznania dla działań Stowarzyszenia oraz wyrażały przekonanie i życzenia dalszych inicjatyw pożytecznych dla środowiska zawodowego geodetów.

O swoich pasjach myśliwskich i ciekawych zdarzeniach podczas polowań mówił Stanisław Barłóg, któremu asystował Henryk Drążyk prezentujący na rogu myśliwskim brzmienie sygnałów granych w czasie polowania. Atmosferę podnosiło wystąpienie prelegentów w mundurach galowych.

Długo trwające „rozmowy geodetów” były ostatnim punktem wieczoru …

Na spotkaniu opłatkowym roku 2017: Lech Sójkowski, Bożena Żarna, Teresa Leończyk, Ryszard Cieszyński; Zdzisław Dąbrowski.

Doroczne spotkanie geodetów regionu bydgoskiego, jakie miało miejsce w dniu 9 grudnia 2017 roku, zgromadziło około setki osób z wielu miejsc województwa. Byli z nami geodeci Chełmna, Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Torunia, Inowrocławia, Żnina, Szubina … Przybyłych powitał Prezes Bolesław Krystowczyk i przedstawił gości spotkania: Zbigniewa Jaszczuka; Roberta Cieszyńskiego; Grzegorza Pawelca Geodetę Województwa; Stanisława Marcina Wilińskiego; Ryszarda Pukszto Członka Zarządu Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Zbigniewa Reflińskiego Prezesa Oddziału SGP w Toruniu; Joannę Gęsikowską Dziekana Wydziału Technicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dodał: „Towarzyszyć nam będzie Strażacka Orkiestra Dęta z Kcyni, której członków serdecznie witam. Witam tych, którzy zechcieli być z nami”.

Była uroczysta kolacja, a po niej Bolesław Krystowczyk rozważał kwestię „Co mi daje SGP”?

Na spotkaniu opłatkowym roku 2017: Krzysztof Narewski, Beata Startek, Bolesław Krystowczyk, Henryk Siuda; Henryk Siuda, Bolesław Krystowczyk, Zbigniew Refliński, Robert Cieszyński, Zbigniew Jaszczuk, Bolesław Cieszyński.

Zdzisław Dąbrowski geodeta i Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przedstawił „krótką informację dotyczącą ochotniczych straży pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego” i swoją wieloletnią działalność w tej organizacji.

Orkiestra dała koncert kolęd, po czym uczestnicy spotkania podjęli „wieczorne rozmowy geodetów”.

 

Ogólnopolskie regaty żeglujących geodetów

Na wodach Jeziora Koronowskiego, w dniach od 5 do 7 września 2014 roku, zostały przeprowadzone regaty żeglarskie geodetów. Na zawody rangi mistrzostw Polski zjechali z kraju do Pieczysk geodeci pasjonujący się żeglowaniem i zostali przyjęci przez organizatorów w piątkowe popołudnie, w ośrodku wypoczynkowym „Polonez”. Stąd w sobotę rano, żeglarze i osoby im towarzyszące oraz goście w zwartym szyku pomaszerowali na przystań Klubu Żeglarskiego „Pasat”. Przemarsz miał charakter radosny i podniosły, bowiem jego uczestników poprowadziła orkiestra dęta miasta Koronowa, złożona z pięćdziesięciu muzyków.

 

Poniżej: Przemawia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes; Regaty otwiera komandor Bolesław Krystowczyk

Otwarcie XX Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Geodetów Bydgoszcz-Pieczyska 2014 rozpoczęło się powitaniem żeglarzy, ich sympatyków i gości przez komandora Klubu „Pasat” płk Zdzisława Skorupskiego. Otwierając uroczystość komandor regat kapitan jachtowy Bolesław Krystowczyk powitał przybyłych, a Zdzisław Skorupski dał komendę do podniesienia bandery.

Podziękowania za życzliwe wsparcie starań organizatorów komandor regat kierował do przedstawicieli miejscowych władz w osobach Ewy Mes Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Roberta Cieszyńskiego, Wojciecha Porzycha Starosty Bydgoskiego, Stanisława Gliszczyńskiego Burmistrza Koronowa.

Otwarcie zawodów zakończył krótki koncert znanych i lubianych melodii, dany przez orkiestrę dętą.

„Najbardziej kobieca drużyna” Agnieszka Ptak, Sławomir Mleczko, Justyna Cygan; Medal z rąk Bolesława Krystowczyka odbiera Adam Gibas,  Leszek Lewiński

Rozgrywaniu zawodów sprzyjała słoneczna pogoda, ze zmiennym wiatrem.

Pierwsze miejsce zajęła i tytuł Mistrza Polski XX Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich Geodetów Bydgoszcz-Pieczyska 2014 zdobyła załoga DWG Otwock w składzie: Łukasz Dakszewicz, Paweł Aleksiński, Jacek Noszczak, nagrodzona Pucharem Głównego Geodety Kraju. Drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Polski zdobyła załoga GEAD Bydgoszcz w składzie: Jacek Gezela, Jakub Gezela, Krzysztof Chmielewski, nagrodzona Pucharem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes. Trzecie

miejsce zdobyła załoga MK-GEO Kielce w składzie: Krzysztof Miziołek, Jarosław Sadura, nagrodzona pucharem Starosty Powiatu Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. Kolejne miejsca zajęły załogi: Sławomir Mleczko, Justyna Cygan, Agnieszka Ptak (MGGP AERO Tarnów); Halina Krystowczyk, Wojciech Przesławski (SGP Bydgoszcz); Tomasz Sadowski, Mirosław Lewandowski, Małgorzata Filipiak (Urząd Wojewódzki w Łodzi); Jarosław Lutyński, Waldemar Krzyżewski, Leszek Świacki (SGP Suwałki); Krzysztof Gantner, Justyna Lasota-Kijora, Rafał Deluga (WPG Warszawa); Piotr Stępień, Tomasz Wąsik (Dephos Kraków); Adam Gibas, Leszek Lewiński (Geodezja Bełchatów).

Pucharem Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego została uhonorowana załoga uznana za najbardziej kobiecą, w składzie: Sławomir Mleczko, Justyna Cygan, Agnieszka Ptak (MGGP AREO Tarnów). Pucharem Prezesa Klubu Żeglarskiego PASAT płk. Zdzisława Skorupskiego uhonorowano załogę najstarszą: Halina Krystowczyk, Wojciech Przesławski (SGP Bydgoszcz).

Dzięki przychylnej życzliwości wielu osób, instytucji i firm organizatorzy zawodów mogli podarować wszystkim żeglarzom cenne nagrody i upominki. Wręczono też okolicznościowe medale i dyplomy upamiętniające udział w Regatach.

… zawodnicy i organizatorzy XX regat żeglarskich geodetów 2014 na wspólnej fotografii …

Komandor regat Bolesław Krystowczyk podziękował załogom za pasjonujące zmagania do ostatniego biegu, organizatorom za trud przygotowania i przeprowadzenia zawodów, a osobom towarzyszącym za wspieranie żeglarzy w ich wysiłku. Ogłosił dwudzieste regaty żeglarskie geodetów za zamknięte.

 

Bydgoskie Dni Techniki, udział w nich SGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy wielokrotnie uczestniczyło w Bydgoskich Dniach Techniki, organizowanych przez niemal pięćdziesiąt lat. Organizatorem tego wydarzenia jest Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku Stowarzyszenie dwukrotnie uczestniczyło w Bydgoskich Dniach Techniki, za sprawą Koła SGP w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Bydgoszczy. Prezentacja miała formę wystawy pokazującej powstawanie w pracowniach Przedsiębiorstwa mapy wielkoskalowej, znanej jako mapa zasadnicza. Pokazane plansze przybliżały kolejne etapy, poczynając od dokumentów z wynikami pomiarów terenowych, poprzez kolejne czynności do gotowej mapy w formie barwnego pierworysu, matrycy, a także mapy do celów projektów, powstałej na podstawie zaktualizowanej mapy zasadniczej. Częścią uzupełniającą informacje o pracach prowadzonych w OPGK była prezentacja procesu osiowania maszyn obrotowych w ruchu, przygotowana przez Zakład Specjalny, którym kierował Bolesław Krystowczyk. Wystawę przygotował Stanisław Marcin Wiliński.

Nasz drugi udział w Bydgoskich Dniach Techniki miał charakter seminaryjny i był przygotowany dla osób zainteresowanych korektą stanu maszyn (piece obrotowe w ruchu) i urządzeń mechanicznych (tory podsuwnicowe). W seminarium uczestniczyło osiemdziesiąt osób.

Minęły lata nim geodeci włączyli się do programu Bydgoskich Dni Techniki.

W dniu 9 maja 2005 roku miało miejsce seminarium poświęcone technice RTK i wykorzystaniu stacji referencyjnych GPS, metodzie dotąd nie stosowanej przez geodetów Pomorza i Kujaw. Wykład wprowadzający w zagadnienia technik i technologii satelitarnych wygłosił dr inż. Jakub Szulwic, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej.

Halina Krystowczyk  odbiera nagrodę z rąk Jerzego Grobelskiego; Anna Świercz-Prusiecka nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Budowlanych    

W dniu 13 czerwca 2005 roku staraniem Koła SGP przy WBGiTR w Bydgoszczy, z Bronisławem Węglarzem, odbyło się seminarium na temat narzędzi programowania w systemie C-Geo.

Od prawej Emilia Ciechowicz-Przygoda nauczycielka geodezji, Stefan Ciesielski; Bolesław Krystowczyk rozpoczyna wykład …                                                                  

W tradycję Bydgoskich Dni Techniki wpisany jest, od dawna, finał konkursu o „Nagrodę NOT” i akt wręczenia lauru wyróżnionym. W roku 2011 uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 17 maja.

Laureatem Wyróżnienia I stopnia była firma „Geoservex” s.c. Przedsiębiorstwo Geodezyjnych Pomiarów Inżynierskich, które nagrodę uzyskało za opracowanie pod nazwą „sposób monitorowania deformacji wielkich maszyn obrotowych za pomocą liniowego skaningu laserowego”, autorstwa Bolesława Krystowczyka i Zbigniewa Krystowczyka. Sposób ten jest wdrożony, poza Polską, w Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Iranie, Kenii, Etiopii i na Ukrainie.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy wprowadziło do programu czterdziestych szóstych Bydgoskich Dni Techniki 2015 dwa wykłady, wygłoszone przez Bolesława Krystowczyka, ukazujące służebność geodezji w monitoringu sprawności i poprawności działania maszyn przemysłowych oraz zastosowanie metod geodezyjnych do montażu wielkich konstrukcji stalowych z pominięciem montażu wstępnego (zadaszenie Opery Leśnej w Sopocie).

 

Geodeci Pomorza i Kujaw świętują jubileusz swojej organizacji

Drugiego września 2016 roku Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy poczęło świętować czas jubileuszu siedemdziesięciolecia swojej działalności na Kujawach i Pomorzu. Spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego zgromadziło wiele pokoleń geodetów regionu. Na doniosłość tego wydarzenia wskazuje obecność wśród świętujących osób profesorów uczelni geodezyjnych, którzy wywodzą się z bydgoskiego środowiska. Byli z nami przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, kierownictwo i nauczyciele szkoły geodezyjnej ze swoimi wychowankami. Liczne grono znakomitych w zawodzie geodetów. Splendoru wydarzeniu dodawała obecność naszych nestorów, a także geodetów z zaprzyjaźnionych oddziałów oraz osób z przyjaznych stowarzyszeń.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do pokazania dobrych dokonań w zawodzie i organizacji regionu oraz uhonorowania osób, które wniosły wiele energii, zapału i wysiłku w skuteczne funkcjonowanie Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy i Toruniu, także wyróżnienia osób „za nienaganną służbę”. Uroczystość rozpoczął hymn państwowy wykonany przez orkiestrę dętą miejscowej szkoły budowlanej.

Nestorzy bydgoskiej geodezji Jerzy Lenczewski, Zdzisław Dąbrowski, między nimi Stanisław Barłóg; Stanisław Cegielski, Henryk Siuda

Przybyłych na uroczyste spotkanie powitał Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy Bolesław Krystowczyk, który w wystąpieniu wprowadzającym powiedział, że „motywem przewodnim uroczystości jest siedemdziesięciolecie Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Kujawach i Pomorzu”, jednak formułę obchodów postanowiono poszerzyć, co wyraża się w nazwie: „Jubileusz Geodezji i siedemdziesięciolecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Kujawach i Pomorzu”.

Gośćmi spotkaniu byli: Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski; Anna Mackiewicz Zastępca Prezydenta Bydgoszczy; Wojciech Porzych Starosta Bydgoski; Zbigniew Jaszczuk Starosta Żniński; Stanisław Cegielski Prezes SGP; Robert Cieszyński Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Ludmiła  Pietrzak Redaktor Naczelny miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”; prof. Marcin Barlik doktor h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; prof. Ryszard Źróbek; prof. Edward Kujawski; Magdalena Popielewska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy; Joanna Grzesiak Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy; Bożena Tabisz Prezes SGP we Wrocławiu; Bolesław Cieszyński Prezes SGP w Toruniu.

Wystąpienie Prezesa kończyły słowa: „Witam Geodetki i Geodetów, przedsiębiorców, pracowników administracji geodezyjnej, sponsorów. Witam emerytów, którzy współtworzyli historię, witam studentów i uczniów, którzy będą zapisywali nowe karty geodezyjnych dziejów. Witam Państwa serdecznie”.

Rys historyczny aktywności geodetów w regionie wygłosił Jerzy Szwankowski, zaś o współczesnych problemach geodezji w województwie mówił Robert Cieszyński.

Osobom wyróżnionym wręczono odznaczenia, medale i odznaki honorowe SGP i NOT.

Stanisławowi Wilińskiemu Medal Starosty Bydgoskiego wręcza Józef Ramlau;
Odznaczeni  medalem złotym „Za długoletnią Służbę”: Jerzy Szwankowski, Ewa Zygmunt-Lorbiecka, Maria Zaroda, Zofia Majewska, Jan Madziarski, Regina Lewandowska, Danuta Kosieniak, Wioleta Emerle

Dopełnieniem uroczystości była sesja popularno-naukowa, podczas której profesorowie Marcin Barlik, Ryszard Źróbek oraz Ryszard Preuss, mający swoje zawodowe korzenie w Bydgoszczy, przedstawili wybrane zagadnienia z obszaru geodezji wyższej, szacowania nieruchomości i fotogrametrii.

Bolesław Cieszyński, Bronisław Węglarz, Robert Cieszyński, Stanisław Cegielski; Medal NOT Bolesławowi Krystowczykowi, Henrykowi Siudzie wręcza Stanisław Cegielski                                                                                                                                                      

Drugą część uroczystości, o bardziej luźnym, towarzyskim charakterze stanowiło spotkanie geodetów, rozpoczęte po zakończonej uroczystości w Urzędzie, a trwające do niedzieli czwartego września w ośrodku wypoczynkowym w Pieczyskach nad Jeziorem Koronowskim.

 

Turniej piłki nożnej geodetów Pomorza i Kujaw

Po wielu, wielu latach geodeci Pomorza i Kujaw ponownie spotkali się, aby rozegrać turniej piłkarski. Do zawodów organizowanych przez Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy stanęło ponad siedemdziesięciu pracujących w wykonawstwie i administracji samorządowej geodetów, skupionych w ośmiu drużynach. Turniej rozegrano w dniu 12 kwietnia 2014 roku. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wiceprezesa SGP w Bydgoszczy Henryk Siuda.

Poniżej: Członkom drużyny „GEO-AR team”, która w turnieju zajęła trzecie miejsce medale wręcza Henryk Siuda;    Zwycięska drużyna roku 2014 i jej najmłodszy zawodnik …

Zwycięzcą turnieju została drużyna „Ponad podziałami” z Bydgoszczy w składzie: Waldemar Saj, Mikołaj Słupicki, Tomasz Zaborowski, Artur Radtke, Tomasz Mrozik, Przemysław Bukowski.

Mecz finałowy wygrała drużyna „Nie Zniszczalni”. Zwycięzców wyróżnił Henryk Siuda. Sportowa impreza miała charakter pikniku rodzinnego. Turniej piłkarski rozgrywano w kwietniu kolejnych lat.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy w swoich działaniach podejmowało sprawę szkoleń mających na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tematyka szkoleń wynikała z potrzeby uzyskiwania fachowych umiejętności, mających na celu lepszą obsługę potrzeb projektantów na mapy, które pozwolą im na bardziej racjonalne proponowanie rozwiązań zagospodarowujących otaczającą nas przestrzeń. Służyły temu otwarte spotkania seminaryjne geodetów z architektami, pracownikami biur projektowych i przedstawicielami wydziałów gospodarki przestrzennej. Stowarzyszenie dbało też, aby zmiany zachodzące w prawie obowiązującym geodetów, były udostępniane i upowszechniane wśród zainteresowanych. Nowe obszary aktywności i nowe technologie stanowiły powód do zainteresowania geodetów regionu udziałem w szkoleniach. Trud prowadzenia szkoleń był oparty na wysiłku i pełnej znajomości rzeczy miejscowych fachowców, ale nie stroniliśmy od wykładowców spoza regionu.

Informacje o prowadzonych szkoleniach przed dwutysięcznym rokiem mają formę bardzo ogólną, bowiem nie dysponujemy dokumentacją szczegółowo opisującą ich treść i przebieg, natomiast poniżej omówiono tematykę ostatnio przeprowadzonych szkoleń.

Na spotkaniu w dniu 2 grudnia 2012 roku: Hieronim Czarnowski, Tadeusz Podowski; Zofia Majewska.

W latach 1996 i 1997, odbyły się szkolenia połączone z prezentacją programu C-Geo oraz pakietu obliczeń geodezyjnych, kartowania i wykreślania mapy przy użyciu drukarki, a w roku 2005 szkolenie na temat zmodyfikowanego oprogramowania tego systemu. W październiku 2000 roku podjęto pierwsze kroki w celu wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim programu komputerowego „EWID-2000”. Trudności pokonywano na kolejnych szkoleniach i program został zastosowany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Przybliżeniu geodetom pewnych aspektów powstawania i tworzenia danych geodezyjnych na potrzeby systemu rejestracji i aktualizacji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich (AICS) służyły seminaria przeprowadzone w listopadzie 2002 roku oraz lutym i kwietniu 2004 roku.

Zagadnienie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz problemy prowadzenia ewidencji gruntów i budynków stanowiły przedmiot wielu spotkań seminaryjnych i szkoleń: w czerwcu 2004 roku i w marcu 2005 roku, które poprowadził Karol Bogaczyk. W lipcu 2006 roku podsumowano dyskusję na temat zasad wznawiania znaków granicznych, a Stanisław Marcin Wiliński przedstawił projekt tych zasad. W grudnia 2012 roku na spotkaniu geodetów regionu, poprowadzonym przez Henryka Siudę dyskutowano wymogi stawiane dokumentacji geodezyjnej, a na seminarium w czerwcu 2013 roku, poprowadzonym przez Witolda Radzio, wymogi stawiane wykonawcy w przepisach dotyczących standardów technicznych w geodezji. Na spotkaniu geodetów w grudniu 2014 roku dyskutowano rozmaite aspekty świadczenia usług z zakresu ewidencji gruntów i budynków, a w maju 2016 roku Ludmiła Pietrzak przeprowadziła szkolenie obejmujące nowe uregulowania w prawie geodezyjnym. W kwietniu 2018 roku odbyło się seminarium: Robert Cieszyński, Jacek Gezela, Sławomir Wnuk przedstawiali niejednoznaczności interpretacyjne obowiązujących przepisów, a także uchybienia w sposobie rozwiązywania przez geodetów trudności, z jakimi mieli do czynienia przy wznawianiu znaków granicznych.

Podczas szkolenia w maju 2016 roku: Ludmiła Pietrzak pośród uczestniczących w szkoleniu

Na szkoleniu w listopadzie 2004 roku Janusz Kluczyński przedstawił praktyczne wymogi państwowego systemu odniesień przestrzennych, w tym aspekty przeliczania współrzędnych z układów lokalnych na obowiązujący w służbie cywilnej układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000.

W październiku 2006 roku odbyło się seminarium poświęcone relacji wykonawca prac geodezyjnych – pracownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a poprowadzili je Karol Bogaczyk i Bolesław Cieszyński. W wyniku dyskusji sformułowano wnioski: „Pilnego rozstrzygnięcia domaga się wprowadzenie do ośrodka osoby kontrolującej zdawane materiały, bowiem wielu geodetów pracuje źle; wadliwie wykonana praca, jeśli została przyjęta do zasobu, będzie utrudniać pracę innym i dochodzenie do prawdy; kierujący ośrodkiem winni wzmóc swoje oddziaływanie na starostów, aby uzyskać od nich środki na dodatkową kontrolę prac”.

W roku 2010 SGP, we współpracy z Wojewódzką Inspekcją Nadzoru Geodezyjnego podjęto decyzję o cyklicznym prowadzeniu szkolenia dla geodetów pracujących w administracji samorządowej. Pierwsze spotkanie, we wrześniu, za przedmiot miało wykorzystanie systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Zajęcia poprowadzili: Radosław Bryła pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Artur Oruba i Szymon Wojda z GUGiK. We wrześniu 2012 roku szkolenie poprowadzili  przedstawiciele GUGiK Grażyna Skołbania i Wiesław Graszka, przywołując zmiany wprowadzone w przepisach regulujących postępowanie w pracach geodezyjnych.

… pracownicy geodezyjnej administracji samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego na szkoleniu w Pieczyskach (2010 rok) …

Szkolenia poprzedzające egzamin na uprawnienia zawodowe dotyczyły zagadnień technicznych, prawa i administracji. Organizatorem szkoleń był Bronisław Węglarz. Wśród osób prowadzących zajęcia byli: Karol Bogaczyk, Stanisław Barłóg, Romuald Gill, Romuald Kosieniak, Hieronim Krajewski, Bronisław Węglarz, Stanisław Wiliński, Andrzej Witenberg, Jerzy Wróblewski. Zajęcia były organizowane w kolejnych latach od 1995 do 1999,  następnie w latach 2001-2003, 2005, 2006, 2009, 2010. W zajęciach przygotowujących do egzaminów na uprawnienia zawodowe uczestniczyło 550 osób.

 

Świętowanie jubileuszu osiemdziesięciolatków

Prezydium bydgoskiego oddziału SGP podjęło postanowienie, aby uroczyście świętować jubileusz osiemdziesiątych urodzin osób, które szczególnie zasłużyły się w działalności stowarzyszeniowej oraz zawodowej, zarówno w regionie, jak i na szczeblu krajowym. Uznano przy tym, że pierwszym honorowanym jubilatem ma być, i był, Stanisław Marcin Wiliński. Pod wieczór, w dniu 17 listopada 2014 roku, w kawiarni „Kresowianka” zebrało się grono bliskich mu osób, aby świętować to szczególne wydarzenie jego życia. Laudację, która przywołał najistotniejsze dokonania zawodowe Jubilata wygłosił Bolesław Krystowczyk. Powagi spotkaniu dodawała obecność znakomitych gości, w osobach członków Prezydium Zarządu Głównego SGP Stanisława Cegielskiego i Ludmiły Pietrzak.

Osiemdziesięcioleciu urodzin prof. Edwarda Kujawskiego był poświęcony wieczór 6 października 2017 roku, także w „Kresowiance”. Spotkanie miało charakter nieco nauczycielski, a to za sprawą godnych reprezentantów szkół kształcących geodetów: Zespołu Szkół Budowlanych (Magdalena Popielewska   oraz Beata Startek), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (prof. Jan Kempa) i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (Joanna Gęsikowska).

Stanisław Marcin Wiliński; Prof. Edward Kujawski                                                                                                                                                     

Uczniowie technikum geodezyjnego w zmaganiach olimpijskich

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy po raz pierwszy uczestniczyli w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2010. Drużyna złożona z uczniów klas trzecich – Kamil Ziółkowski, Natalia Andrzejczak, Piotr Zagozdan w konkursie drużynowym zajęła drugie miejsce. Indywidualnie Kamil Ziółkowski był czwarty. W następnym roku ten zespół zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym, zaś Kamil Ziółkowski był drugi.

W roku 2014 zespół bydgoskiej szkoły zajął pierwsze miejsce. W konkursie indywidualnym Mariusz Urbański był pierwszy, Bartosz Pempuś – drugi, a Adam Chrostowski był siódmy.

Olimpiadę XXXVII i konkurs finałowy organizowała, w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 roku, Bydgoszcz.

Udział w niej wzięli uczniowie 28 szkół, ale uczniowie szkoły bydgoskiej nie odnieśli sukcesu.

Udział reprezentacji ZSB w Bydgoszczy w roku 2016 owocował sukcesem w konkurencji zespołowej. Drużyna zajęła drugie miejsce, a w konkursie indywidualnym Kornel Urban był drugi, zaś Izabela Szerwińska czwarta. W roku 2018, w Lublinie był sukces, bowiem w konkursie finałowym zwyciężyła Małgorzata Sikorska, piątą lokatę uzyskała Patrycja Lasota, a drużyna bydgoskiej Szkoły (uzupełniona przez Julię Zielińską) zajęła piąte miejsce.

Na spotkaniu, w dniu 28 kwietnia 2014 roku olimpijczyków z Prezydium SGP: Agnieszka Roseker, Adam Chrostowski, Bartosz Pempuś, Bolesław Krystowczyk, Mariusz Urbański, Beata Startek, Anna Świercz-Prusiecka, w tle rodzice Mariusza Urbańskiego

 

Inne działania

Zarząd Oddziału zajmował aktywne stanowisko w istotnych dla geodetów kwestiach, opiniując projekty aktów normatywnych, przedkładając władzom samorządowym problemy z jakimi mają do czynienia geodeci. Okazją po temu była obecność przedstawicieli władz samorządowych na wielu spotkaniach organizowanych przez bydgoski oddział SGP. Z inicjatywy Stowarzyszenia miała też miejsce wizyta przedstawicieli środowiska zawodowego geodetów regionu u wojewody.

Stowarzyszenie swoją obecność w życiu społecznym i gospodarczym przedstawiło na spotkaniu u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, jakie odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku. Po powitaniu przez gospodarza Robert Cieszyński Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawił Wojewodzie przybyłych na spotkanie: Zbigniewa Jaszczuka, Tomasza Barczaka, Krzysztofa Maćkiewicza, Jarosława Kaszewskiego, Jacka Żbikowskiego członków Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Henryka Siudę i Stanisława Marcina Wilińskiego reprezentujących Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy.

Mikołaj Bogdanowicz, Henryk Siuda, Jarosław Kaszewski geodeta powiatu nakielskiego, Jacek Żbikowski; Henryk Siuda

W trakcie wymiany zdań wskazano na zadania jakie stale wypełnia geodezja, podkreślono specyfikę, złożoność i rozległość tych zadań oraz ich znaczenie dla gospodarki regionu. Henryk Siuda  przedstawił Stowarzyszenie Geodetów Polskich jako organizację naukowo-techniczną, sfederowaną w NOT, a której historia ma początek w roku 1919; organizację dobrowolną skupiającą geodetów zatrudnionych w różnych obszarach aktywności zawodowej. Działania jakie aktualnie podejmuje Związek Powiatów Województwa, na potrzeby geodezji w regionie, przedstawił Zbigniew Jaszczuk.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz dziękując za przedstawione informacje zapewnił, że docenia podjęte działania, bowiem dzięki nim następuje poszerzanie i poprawa potrzebnych gospodarce i administracji danych przestrzennych.

 

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W bydgoskim środowisku geodezyjnym zrodziła się myśl o poszukiwaniu dodatkowych środków na prace geodezyjne i kartograficzne. Stąd zainteresowanie SGP w Bydgoszczy powołaniem organizacji,  która udźwignie ciężar spraw prowadzących do unowocześnienia geodezji w województwie kujawsko-pomorskim. Geodeta Zbigniew Jaszczuk Starosta Żniński zaproponował powołanie związku powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, z udziałem wszystkich powiatów. Sygnałem wskazującym na przychylne nastawienie powiatów i władz wojewódzkich do skutecznego zajęcia się przedsięwzięciem było Kolegium Starostów, z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Powołano grupę roboczą, z zadaniem opracowania projektu statutu Związku, który  uzgodniono z GUGiK.

Podczas Konwentu Starostów w Chomiąży Szlacheckiej w czerwcu 2012: Zbigniew Jaszczuk, Ewa Mes; Edmund Korgol, Robert Luchowski, Robert Cieszyński, Andrzej Hłond, Kazimierz Bujakowski, Ewa Mes, Piotr Boiński, Zbigniew Jaszczuk, Tomasz Barczak,  Marek Tyburski, Jarosław Tadych, Andrzej Marach.

Podpisanie listu intencyjnego, w dniu 20 listopada 2012 roku, przez Zbigniewa Ostrowskiego, Kazimierza Bujakowskiego, Zbigniewa Jaszczuka

Pierwszym i głównym celem przedsięwzięcia, jaki postawił Związek Powiatów Województwa przed sobą było uzyskanie materialnych warunków do przeprowadzenia, w sposób jednolity modernizacji ewidencji  gruntów i budynków we wszystkich powiatach województwa, w formie elektronicznej. Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że na planowane przez Związek prace rezerwuje się pięćdziesiąt milionów złotych. Uznał także za celowe wykorzystanie zamierzenia Związku do otwarcia się całego województwa na informatyzację.

Ewa Mes wyraziła zadowolenie z działań podejmowanych przez Konwent Starostów województwa, zwłaszcza z tworzenia warunków do lepszego i pełniejszego wsparcia działań służby geodezyjnej w budowaniu nowej jakości danych ewidencyjnych. Projekt geodezyjny województwa, przy wysiłku Konwentu, Wojewody, Marszałka Województwa, przychylności GUGiK i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, powinien przynieść sporo pożytków. Decydenci nie doceniają geodezjidodała Ewa Mes – która wspiera zarządzanie i porządkuje wiele kwestii o znaczeniu powszechnym i spraw istotnych dla obywateli”. Związek utworzyło 19 powiatów ziemskich województwa.

W dniu 12 grudnia 2013 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko–pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

Zgromadzenie Związku, w dniu 25 czerwca 2015 roku, dokonało oceny rezultatów działań i podjęło uchwały usprawniające dalsze działania; także oceny wykonania pierwszego zadania, jakim jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze województwa. Gośćmi spotkania byli: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju. W dniu 21 grudnia 2015 roku Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę, która stwierdza, że „Związek Powiatów skupia wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego i zamierza wspólnie, w jednolity sposób, konsultowany z Głównym Geodetą Kraju, prowadzić sprawy związane z geodezją i kartografią. … chce również wspólnie występować o środki finansowe na ten cel, na szczeblu wojewódzkim, jak i centralnym”.

 

Forum biznesowe geodetów Pomorza i Kujaw

Powołanie Związku Powiatów i jego działania w kierunku unowocześnienia geodezji w województwie, polegające na wykonaniu prac przez jednostki o znacznym potencjale były powodem szukania możliwości udziału w nich miejscowych firm o małym potencjale produkcyjnym. Za możliwą do przyjęcia formę przyjęto tworzenie konsorcjum do realizacji określonych zadań. W tym celu Prezydium SGP w Bydgoszczy zaprosiło na spotkanie geodetów uprawnionych, aby wspólnie rozważyć możliwość utworzenia z małych firm grupę o potencjale, który pozwoli na wykonanie dużego zadania.

Uczestniczący w drugim Forum, (marzec 2016), od prawej Sławomir Wnuk, Wojciech Grzesiak, Dawid Szczukowski, Grzegorz Kaja, Jerzy Kawczyński, Romuald Kosieniak

Spotkanie w dniu 13 grudnia 2013 roku i dyskusja na nim, w gronie dość licznie zebranych geodetów prowadzących działalność na własny rachunek, choć wielowątkowa, nie doprowadziła do istotnych ustaleń. Mimo to Prezydium podjęło ponownie, w marcu 2016 roku, próbę zachęcenia miejscowych geodetów do wspólnego działania, gdy już zakończono, z dobrym rezultatem prace nad aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków. Zainteresowanych było jedynie szesnastu wykonawców.

W dniu 14 kwietnia 2018 roku, podczas seminarium na temat stosowania w praktyce przepisów prawa geodezyjnego, wystąpienie Zbigniewa Jaszczuka stanowiło zachętę do podjęcia się przez miejscowych geodetów trudu powołania zespołów, które mogą ubiegać się o uzyskanie zlecenia na prace związane z  cyfryzacją danych geodezyjnych i tworzeniem baz danych przestrzennych.

 

Przewodniczący i Prezesi oddziału SGP w Bydgoszczy w latach 1945-2018

Mgr inż. Bronisław Szalewicz 1945-1946; inż. Antoni Mikosza 1947-1948; mgr inż. Modest Kamieński

1949; inż. Józef Kowalski 1950; Kazimierz Kozakiewicz 1951-1953 oraz 1962-1967; inż. Zygmunt Tęsiorowski 1954; mgr inż. Borys Pilinkiewicz 1955; inż. Aleksander Sobczak 1956-1961; inż. Józef Pawłowski 1968–1976; mgr inż. Hieronim Czarnowski 1976-1989; mgr inż. Stanisław Marcin Wiliński 1989-1995, Członek Honorowy SGP, Członek Honorowy BR FSNT NOT; mgr inż. Bronisław Węglarz 1995-2004; inż. Henryk Siuda 2005-2013; dr inż. Bolesław Krystowczyk od 2013 i na kadencję 2017-2021.

Autor opracowania: Stanisław Marcin Wiliński